FIGYELEM! BEIRATKOZÁS!

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7.§-a értelmében a 2022/2023 tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma:

2022. április 21-22. Ezen a két napon 8 és 19 óra között várjuk szeretettel a hozzánk beiratkozni szándékozókat, egyházi iskola lévén körzethatár nélkül.

 • Kérjük, ne felejtsék el magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, amennyiben korábban még nem juttatták el azokat részünkre!
  • pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött iskolai jelentkezési lap
  • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat és másolat
  • a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat) és másolata
 • Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülő felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 • Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen – vagy a Külső-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-korzethatarok-a-2022-2023-es-tanevre) találják meg: https://kir.hu/korzet
 • A felvételi kérelem elektronikus formában is benyújtható, iskolánk hivatalos e-mail címén (adyrefisk@kkre.hu) keresztül. A rendelet szerint „elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok) eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges”.
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
 • Az Nkt. 50.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.
 • Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat jogszabálysértésre, az intézmény belső szabályzatának megsértésére, illetve érdeksérelemre való hivatkozással. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 • A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
 • A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
 • Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak.
 • A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha:
 1. menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 3. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
 • A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
 • A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Áldás, békesség!

Botka Nóra igazgató